Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.

Üzletszabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.balbu.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki

2. A Szolgáltató

A www.balbu.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti:
Név: Balbu International Kft.
Cím: 6758 Röszke, Deák Ferenc u. 19.

3.A fogyasztó

Fogyasztó az a felhasználó, aki a www.balbu.hu oldalon a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint vásárlást kezdeményez.

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a www.balbu.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban könyvek és egyéb nyomtatott termékek értékesítését végzi.
A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.balbu.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A szolgáltatás igénybevételére bárki jogosult.

6. A szerződés létrejötte

A vásárlás akkor fejeződik be és a szerződés akkor jön létre, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést, valamint a nyugtát tartalmazó e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó rendelés leadásakor során megadott e-mail címére küldi 48 órán belül.
A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke

A Szolgáltató a megvásárolható árunak vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyet a Szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.
A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó köteles megfizetni.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Szolgáltató a www.balbu.hu katalógust folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli.
Amennyiben a felhasználó által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a Szolgáltató nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, erről a Szolgáltató a felhasználót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó ezen információk ismeretében megvásárolja a terméket, a késedelem miatt szavatossági igényt nem érvényesíthet.
Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 72 órán belül a szerződéstől elállhat. Az esetleges megfizetett vételárat a Szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul visszajuttatja a felhasználónak.

9. A fogyasztó elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
− szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
− olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
− olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
− hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
− hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
− szerencsejáték-szerződés esetében.

Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.
Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

10. A fogyasztói jogok érvényesítése

Fogyasztó a jelen Üzletszabályzatból, a www.balbu.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben vagy az info@balbu.hu címre küldött elektronikus levélben.