Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
€37.64
Ingyenes szállítás
Várható szállítási idő
23 munkanap.

A kommunikatív állapot - Diszciplináris rekonstrukciók - Diszciplináris rekonstrukciók -Horányi Özséb 70. születésnapjára

Typotex Kiadó, 2012
  • 452 oldal
  • cérnafűzött, keménytáblás
  • ISBN:

A kötet, me­lyet most a ke­zé­ben tart az ol­va­só, tisz­tel­gés a 70 éves Ho­rá­nyi Özséb tu­do­má­nyos, ta­ná­ri és tu­do­mány­szer­ve­zői pá­lyá­ja előtt. Egy Fest­sch­rift tehát, mely el­ső­sor­ban az ün­ne­pelt­nek, az ün­ne­pelt­ről szól. A könyv­ben meg­je­lent írá­sok túl­nyo­mó több­sé­ge azon­ban még­sem az ün­ne­pelt­mun­kás­sá­gá­nak be­mu­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zik. A szer­kesz­tők ugyan­is úgy vél­ték, hogy Ho­rá­nyi Özséb pá­lyá­já­ról pon­to­sabb kép raj­zol­ha­tó egy olyan ta­nul­mány­kö­tet által, mely­ből egy­részt ki­ol­vas­ha­tók azok a ha­tás­össze­füg­gé­sek, amik közte és pá­lya­tár­sai közt fenn­áll­nak, más­részt elő­tűn­nek bi­zo­nyos tá­jé­ko­zó­dá­si pon­tok, me­lyek az ün­ne­pelt egyén­ről, tár­sa­da­lom­ról, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról al­ko­tott gon­do­lat­vi­lá­gá­nak ha­tá­sa­ként össze­kap­csol­ják az ál­ta­la - konk­rét és át­vitt ér­te­lem­ben - lét­re­ho­zott is­ko­la tag­ja­i­nak te­vé­keny­sé­gét, nyil­ván­va­ló­vá te­szik szer­te­ága­zó ér­dek­lő­dé­sük irá­nyá­nak közös ere­de­tét. Mind­ezek pedig - a szer­kesz­tők szán­dé­ka és re­mé­nye sze­rint - Ho­rá­nyi Özséb ed­di­gi tu­do­má­nyos pá­lya­fu­tá­sá­nak egy­faj­ta le­nyo­ma­ta­ként módot adnak arra,hogy az ol­va­só egy­ben ér­de­mi képet kap­jon a hazai kom­mu­ni­ká­ció­ku­ta­tás je­len­le­gi ál­la­po­tá­ról. A szer­kesz­tők bíz­nak benne, hogy ez a mind­két fe­je­ze­tét te­kint­ve te­ma­ti­ku­san szer­ve­zett kötet hasz­nos lehet ok­ta­tók és hall­ga­tók szá­má­ra egy­aránt, de, ami leg­alább ennyi­re fon­tos, a mo­dern kom­mu­ni­ká­ció­ku­ta­tás és ál­ta­lá­ban a tár­sa­dal­mi kér­dé­sek iránt ér­dek­lő­dő ol­va­só­kö­zön­ség szá­má­ra is min­den bi­zonnyal szol­gál új, ér­de­kes is­me­re­tek­kel.