Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
€27.84
Ingyenes szállítás
Várható szállítási idő
28 munkanap.

A filozófia alapjai (NT-13386)

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006
  • 213 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Szentendre Antikvárium

FÜLSZÖVEG
A régi, egyoldalú és elavult középiskolás filozófiatankönyvek pótlására készült el Dörömbözi János könyve, A filozófia alapjai. A szokványos szerkezetű filozófiatörténeti összefoglalóktól eltérően ez a mű nem időrendben mutatja be a bölcselet nagyjait, hanem tárgykörök szerint ismerteti a tudomány legfontosabb diszciplínáit. A filozófia fogalmának meghatározása után a metafizika, az ismeretelmélet, a logika, a társadalomfilozófia, az etika és az esztétika tudományágait tárgyalja, s ezeken belül történeti rendben vázolja fel a gondolkodás letéteményeseinek elméletét. Nyitottság és elfogulatlanság teszi vonzóvá a filozófus munkáját, s az, hogy miközben megmagyarázza a tudomány alapfogalmait, ő maga nem tudományos szakzsargonban, hanem érthető és világos nyelven fejezi ki magát. Azt várjuk ettől a könyvtől, hogy a középiskolákban hosszú idő után végre kedvelt lesz ez a tantárgy, mely nemcsak műveltséget közvetít, hanem elmélyült, módszeres gondolkodásra is szoktat.
TARTALOM
A filozófia mibenléte 9
Mi a filozófia? 9
A filozófia tárgya 11
A filozófia és a szaktudományok viszonya 12
A filozófia meghatározásának nehézségei 13
A filozófia mint életbölcsesség 22
A filozófia diszciplínái 27
Metafizika 28
Meghatározás és tárgya 28
A metafizika kezdetei 31
A lét problematikája az ókori Kínában 32
India vallási és metafizikai hagyomány 34
Perzsia ősi vallási-metafizikia tanai 36
Az európai metafizika bölcsője 38
Hérakleitosz és Parmenidész lételmélete 41
A létkérdés a Kr. e. 5.. századi görög bölcseletben 44
Az ókori görög metafizika virágkora 47
Platón ideatana 47
Arisztotelész metafizikája 58
A hellenizmus kori áramlatok a létről 66
Az epikureizmus atomizmusa 66
A sztoa: fizika (lételméleti és természetfilozófia) 68
A neoplatonizmus léttana 70
A létfogalom a skolasztikában 72
Újkori fejlemények 76
Ismeretelmélet 79
Meghatározás és tárgya 79
A megismerés problémája az ókori görög bölcseletben 83
A preszókratikusok 83
Platón a megismerésről 84
Arisztotelész lélektana és ismeretelmélete 86
Az újkori empirizmus 89
Bacon 90
Locke 94
Berkeley 98
Hume 100
Az újkori racionalizmus 106
Descartes 106
Spinoza 109
A klasszikus német idealizmus 113
Kant 113
Fichte 117
Schelling 118
Hegel 119
A marxizmus 120
A fenomenológia 127
Logika 130
Tárgya és kezdetei 130
A szillogizmus: Arisztotelész 132
Az univerzáliavita: Porphüriosztól napjainkig 137
A tágabb értelemben vett metafizika 141
A metafizika kritikája 141
A metafizika lehetőségei napjainkban 142
A nyelvfilozófia 146
Társadalomfilozófia 148
Jellemzői - meghatározás és tárgya 148
Történetfilozófia 151
Társadalom- és államelméletek 156
Etika 161
Fogalma és tárgya 161
Történetisége és irányzatai 164
A konficianizmus 169
Éthosz az európai antikvitásban 170
A preszókratikusok, Szókratész és Platón 170
Arisztotelész etikája 173
Az epikureizmus és a sztoicizmus etikai elvei 176
A keresztény erkölcs 178
Az újkori etika 182
Spinoza 182
Hume 183
Kant rigóruzus etikája 186
Felfüggeszthető-e az etikum? 189
Emberistenség: Nietzsche 191
Istenemberség: Dosztojevszkij 194
A "hit lovagja": Kierkegaard 200
Esztétika 204
Fogalma és tárgya 204
Történeti vázlata 206
A létezők útja a léthez - vallásfilozófia 211
Ajánló irodalomjegyzék 215